web analytics
ދީން

ނަމާދުކޮށް މުސްކުޅިވާއިރު އެންމެ ރަކްޢަތެއް ފުރިހަމަ ނުކުރާ މީޙުން ތިބޭކަމަށް ޢުމަރުގެފާނު ވިދާޅުވި! އެއީ ކޮން ބައެއްކަން އެނގޭތަ؟

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

ނަމާދުކުރަމުން ގޮސް މުސްކުޅިވާއިރު އެންމެ ރަކްޢަތެއް ފުރިހަމަ ނުކުރާ މީޙުން ތިބޭކަމަށް ޢުމަރުގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އެއީ ކޮން ބައެއްކަން އެނގޭހެއްޔެވެ؟ އެސުވާލުގެ ޖަވާބު ޢުމަރުގެފާނުގެ އަރިއަހުގައި ތިއްބެވި ބޭކަލުންނަށްވެސް އެނގިވަޑައެއް ނުގެންނެވިއެވެ.

 

އެބޭކަލުންގެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ޢުމަރުގެފާނު ވިދާޅުވީ އެއީ ﷲ ތަޢަލާ އަންގަވާފައިވާގޮތަށް ރުޚޫޢާ ސަޖިދަކޮށް ރަކްޢަތް ފުރިހަމަ ނުކުރާ މީހުން ކަމަށެވެ.

 

މިބަސްފުޅުގެ މާނައަށް ވިސްނާށެވެ! އެވިދާޅުވަނީ ޚުޝޫޢަތްތެރިކަމާއިއެކު އެންމެ ރަކްޢަތެއްވެސް ފުރިހަމަ ނުކުރެވޭ މީހުން ތިބޭ ކަމަށެވެ. ނަމާދަށް ހުއްޓި ހަރަކާތްތަކެއް ކުރި ނަމަވެސް ދުލުން އެއްޗެތިތަކެއް ކީ ނަމަވެސް ހިތް ﷲ ތަޢަލާއަށް ޚާލިޞް ނުކުރެވޭ ކަމެވެ. ހިތް ނަމާދަށް ޚާލިޞް ނުކުރެވޭނަމަ ނަމާދު ފުރިހަމަ ނުވާނެ ކަމެވެ. ނަމާދުގައި ކިޔޭތަކެތި މާނަ އާއިއެކު ހިތަށް ގެނެވިގެން ނޫނީ ހިތް ޚާލިޞް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ވީމާ މީސްތަކުންނޭވެ. ނަމާދަށް ދިއުމަކުން އަދި އެއީ ނަމާދު ކުރެވުމެއް ނޫނެވެ. ހަރަކާތަތްކެއް ކުރުމަކުން އަދި އެއީ ނަމާދުކުރެވުނީއެއް ނޫނެވެ. ދުލުން އެއްޗެތި ތަކެއް ކިޔުމަކުން އެއީ ވެސް އަދި ނަމާދުކުރެވުމެއް ނޫނެވެ. ނަމާދު ނަމާދަކަށް ވާނެ ގޮތަށް ނަމާދުކުރަން ބޭނުން ނަމަ ނަމާދަށް ފަށަން ވާނީ ތިމާ ކުރަން މިއުޅޭ ކަންތައް ރަނގަޅަށް ހިތަށް އަރުވައިގެންނެވެ. ތިމާ ހުއްޓި މިހުރީ ﷲ ތަޢާލާގެ ކުރިފުޅުމަތީގައި ކަމާއި ކުރަން މިއުޅޭ ކަމަކީ ﷲ ތަޢާލާއި މުޢާމަލާތު ތަކެއް ކުރުންކަން ހިތަށް ގެންނަންވާނެއެވެ. އަދި އެކަންކަން އެންމެ ހިނދުކޮޅަކަށްވެސް ހަނދާނުން ނެތުނަ ދީގެން ނުވާނެއެވެ.

މީސްތަކުންނޭވެ! ނަމާދަށް ދިއުމަށްޓަކައި ފުރަތަމަ ތަމެއްގެ ގޮތުން އެކަމަށް ތައްޔާރުވާށެވެ. ވުޟޫ ކުރުމުގެ ކުރިން ދަތް އުނގުޅާށެވެ! ރީތި ފޭރާމާއި ހުވަނދުވެސް ލާށެވެ! ނަމަވެސް މިއީ ބޭރުފުށެވެ. ބޭރުފުން ތައްޔާރުވުމާއިއެކު ރޫހާނީ ބާރުވެސް ލިބިގަންނާށެވެ! ކުރަން މިއުޅެނީ ކީއްކަން ހިތަށް ގެންނާށެވެ. ތިމާގެ ނަމާދު ޤަބޫލުފުޅު ކުރެއްވެވުން އެދި ދުޢާކުރަމުން މިސްކިތަށް ވަންނާށެވެ! ނަމާދަށް ފަށަންވާނީ ވެސް އެ ދުޢާގެ މަތީގައެވެ.

ނަމާދަކީ ވަރުގަދަ ހަނގުރާމައެކެވެ. ވަރުގަދަ ޖިހާދެކެވެ. އެ ހަނގުރާމަ ފަތަޙަ ކުރުމަށް ވަރުގަދައަށް އަޒުމް ކަނޑައަޅައިގެން ނަމާދަށް ފަށާށެވެ! ނަޞްރު ލިބޭނީ އެއިރުންނެވެ. ނަމާދު ކުރަން ބޭނުންވާ ޚުޝޫޢަތްތެރިކަން ލިބޭނީ އެއިރުންނެވެ.

 

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

މުއުޖިޒާތް : ހަނދު ދެފަޅިވުން

ސުވާދީބު

ފައިދާއެއް ނެތް ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އަވާގައި ޖެހި ރޭ އަޅުކަމުން މަޙްރޫމް ނުވުމަށް ޑރ.އިޔާޟް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

ސުވާދީބު

އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ މީހުން އެއް މޭޒެއްގެ ދޮށަށް ގެންނަން ޝަހިންދާ ގޮވާލައިފި

ސުވާދީބު
Share