web analytics
ޙަބަރު

ނުހައްގުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މައްސަލަތައް ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

ސިޔާސީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް ނުވަތަ ނުހައްގު ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ބުނީ އެފަދަ ޝަކުވާތައް ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފޯމު ރައީސު އޮފީހުން ތަޢާރަފު ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ފޯމުތައް މިއަދުން ފެށިގެން 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރައީސް އޮފީހަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން ސިޔާސީ ސަބަބަކަށްޓަކައި، ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކާއި، ދައުލަތުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ، ނުވަތަ ފިޔަވަޅު އަޅައިފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް އިންޞާފު ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ކޮމިޓީއެއް އުފައްދަވައި، އެކޮމިޓީއާ އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރައްވާފައެވެ.

ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު ރައީސް އޮފީހުގެ ރިސެޕްޝަނުގެ އިތުރުން ރައީސް އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް ލިންކް presidency.gov.mv/downloads އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވެންވެސް ހުންނާނެއެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން، ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ހައްޔަރުކުރަން އަމުރުކޮށްފި

ސުވާދީބު

އިންޑިއާގައި ބާއްވާ ވަށް މޭޒު ޖަލްސާއެއްގައި ރާއްޖޭގެ އިސް ވަފުދެއް

ސުވާދީބު

ސިޔާސީ ފިކުރަށް ބަލައި ވަޒީފާއިން ވަތްކެއް ނުކުރަން: ތަރުޖަމާން

ސުވާދީބު
Share