web analytics
ޙަބަރު

ނޫސްވެރިން ކުރި ހިތްވަރުގަދަ ޖިހާދަށް ސެލިއުޓު ކުރަން: ރައީސް

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

ބޭއިންޞާފާއި އަނިޔާވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް، ނޫސްވެރިން ކުރި ހިތްވަރުގަދަ ޖިހާދަށް، ސެލިއުޓު ކުރާކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަލިމަސް ޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމަށް ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ ފަސާދައާއި ކޮރަޕްޝަންތަކާމެދު، ދިވެހި ނޫސްވެރިން ކުރި ހިތްވަރުގަދަ ޖިހާދަށް ސެލިއުޓު ކުރާ ކަމަށެވެ.

“ބޭއިންޞާފާއި އަނިޔާވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް، ނޫސްވެރިން ކުރި ހިތްވަރުގަދަ ޖިހާދަށް، އަޅުގަނޑު މިއަދު ސެލިއުޓް ކުރަން. ސަރުކާރުގެ ފަސާދައާއި ކޮރަޕްޝަންތަކާމެދު، ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް، ކުރި މިންނެތް މަސައްކަތަށް ސާބަސް ރައްދުކުރަން. ހެޔޮ ވެރިކަމަކަށް ޤައުމުގެ މިސްރާބު ބަދަލުވެއްޖެކަން، ރައްޔިތުންނަށް ޤަބޫލުކުރެވުނީ، ނޫސްވެރިން އޭރު ކުރި މަސައްކަތުން”

ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވީ ގާނޫނަކުން ބާރު ނުދިނަސް ނޫސްވެރިންނަކީ ދައުލަތުގެ ހަތަރު ވަނަ ބާރު ކަމަށެވެ. އަދި ނޫސްވެރިން ހިފަހައްޓަން ގާނޫނީ ބަނދެލުމެއް އޮންނަން ޖެހޭކަމަށް ގަބޫލް ނުކުރައްވާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

“ޤާނޫނަކުން ބާރު ނުދިނަސް، ނޫސްވެރިކަމަކީ ދައުލަތުގެ ހަތަރުވަނަ ބާރު. އަދި އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ ބާރުވެސްމެ. ވީއިރު، ނޫސްވެރިކަން ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޤާނޫނީ ބަނދެވުންތަކެއް އޮންނަންޖެހޭ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ނުދެކެން. ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން ދީގެން، މި ސަރުކާރަށް ގެއްލޭނެ އެއްވެސް އެއްޗެއް، އަދި ލިބޭނެ ގެއްލުމެއްވެސް ނޯންނާނެ”

ރައީސް ވިދާޅުވީ ޒަމާނީ ޑިމްކޮްރަސީތަކުގައި ނޫސްވެރިކަމަކީ ސެލްފު ރެގިއުލޭޓު ނިޒާމެއްގެ ދަށުން ހިނގާކަމެއް ކަމަށާއި ނޫސްވެރިންނަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ނޫސްވެރިން އަމިއްލައަށް އަހްލާގީ އަދި އުސޫލީ ހަމަތައް އެކަށައެޅުން ކަމަށެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

އެމްޑީޕީ އަށް އަގުލަބިއްޔަތު ދިނުމަކީ ހެޔޮވާވަރުގެ ކަމެއް ނޫން: ގާސިމް

ސުވާދީބު

ޓީޗަރުންނާމެދު ކަންތައްކުރި ގޮތުން ޝެއިހުލް އަޒްހަރު ހުންނެވީ ކޯފާވެވަޑައިގެންފައި: އަލީ ޒާހިރު

ސުވާދީބު

40 ކައުންސިލަރެއްގެ ސަސްޕެންޝަން ބާތިލު

ސުވާދީބު
Share