web analytics
ޙަބަރު

ރާއްޖޭގައި އެއިޑްސް ބަލި ދަނީ ގިނަވަަމުން: ހެލްތު މިނިސްޓްރީ

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

ރާއްޖޭގައި މަދުމަދުން ނަމަވެސް އެއިޑްސް ބަލި ގިނަވަމުންދާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

“ލިބިފައިވާ ބޭސްތަކާއި ފަރުވާތައް ދަނީ ކުރިއަށް. ރާއްޖޭގައި އެއިޑްސް ބަލި މަޑުމަޑުން މައްޗަށް ދާ ކަމަށް ފެންނައިރު، ޓެސްޓު ކުރުމާއި ޕަބްލިކް އެވެއާނަސް ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. މި ސްލޯގަނާ އެކު، އިތުރު ހިތްވަރާ އެކު މި ކެމްޕެއިން ފައްޓަނީ އެވެއާނަސް ޕްރޮގްރާމެއް ގޮތުގައި ހުރިހާ ބޭފުޅުން އެއްބާރުލުން ދެއްވުން އެދި ދަންނަވަމުން،” ޝާހް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ސިއްހީ ދާއިރާއާ ގުޅުން ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމަކީ ހަމައެކަނި ސަރުކާރަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެކަމުގައި ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާތަކާއި ކަމާ ގުޅުން ހުރި ހުރިހާ އިދާރާއެއްގެ އެހީތެރިކަން ވެސް ބޭނުންވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރާއްޖޭގައި އެޗްއައިވީ އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެގެން ފާއިތުވި 36 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ 25 މީހުންނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 12 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ.

އެއިޑްސް ބައްޔަށް ބޭސް ބޭނުން ކުރުމުން، އެޗްއައިވީން އެއިޑްސް އަށް ބަދަލުވުމަށް ނަގާ މުއްދަތު އިތުރުވެގެންދެ އެވެ. އެހެންވެ އާދައިގެ ދިރިއުޅުމެއް އުޅުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދެ އެވެ.

އެޗްއައިވީ ޖެހުމަށް މަގުފަހިވާ ކަންތައްތައް ޒުވާނުންގެ ތެރޭގައި އަދި ވެސް ގިނަ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެކަކު ބޭނުންކޮށްފައި ހުންނަ ސިރިންޖް ބޭނުން ކުރުމާއި ރައްކާތެރި ނޫން ގޮތުގައި ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުން ފަދަ ކަންތައްތައް ހިމެނެ އެވެ. އެހެންވެ އެކަންކަމުން ރައްކާތެރިވުމަށް ހުރިހާ އެންމެން ވެސް އެޗްއައިވީއަށް ޓެސްޓު ކުރުމަށް އެ އެޖެންސީން ވަނީ އެދިފަ އެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ހެޔޮކޮށް ދެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިއުލާނުކުރަނީ

ސުވާދީބު

ހެލިކޮޕްޓަރުތައް އަދި ރާއްޖެ އާއި ދެކޮޅަށް ބޭނުން ކުރާނެ – އުމަރު

ސުވާދީބު

ކަތި ނަޒަރަކުން މަޝްހޫރުވި ޕްރިޔާ ބޭނުންވަނީ ރަންވީރް އާއެކު ފިލްމެއްކުޅެން

ސުވާދީބު
Share