web analytics
ޙަބަރު

ރުޅި މަޑުކުރަން ބޭނުން ނަމަ ވަންނަންވީ ކޮޓަރިއަކީ މިއީ!

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް ރުޅި އަންނާނެ މީހެކެވެ. އެކި މީހުން ރުޅި އައުމުން ކަންތައް ކުރަނީ އެކި ގޮތަށެވެ. ބައެއް މީހުންނަކީ ރުޅި އައުމުން ފެންނަން ހުރި ހުރިހާ އެއްޗެއް ހަލާކު ކޮށްލާ މީހުންނެވެ. އެމީހުންގެ ރުޅި މަޑުވާއިރު މާލީ އެތައް ގެއްލުމަކާއި ވެސް އޮންނަނީ ކުރިމަތިވެފައެވެ. ނަމަވެސް އެމަކަށް ޗައިނާގެ ބެއިޖިންގެ ޒުވާން ވިޔަފާރިވެރިންތަކެއް މިވަނީ ހައްލު ހޯދާފައެވެ.

ރުޅި ގަދަވާ މީހުން ރުޅި މަޑުކުރަން ހާއްސަ ކޮޓަރިއެއް އެމީހުން ވަނީ ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ. ޖިން މެންގް އާއި އޭނާގެ ރަހުމަތްތެރިން މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރ މަހު ފެށި ވިޔަފާރީގައި ކުރަން އޮންނަ ކަމަކީ ފައިސާ ނަގައިގެން މީހުންގެ ރުޅި މަޑުކުރުމެވެ.

ރުޅި މަޑުކުރުމަށް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ހާލަތުގައި ހުންނަ ލެޕޮޓޮޕާއި ކޮމްޕިއުޓަރާއި ގަޑިއާއި އަދި ބައެއް ފަހަރު ބިއްލޫރި ފުޅިތައް ވެސް ރުޅި ގަދަވެފައި ހުރި މީހާއަތައް ދެއެވެ. އޭނާގެ މަސައްކަތަކީ މަރުތެޔޮލުން ތަޅާ އެތަކެތި ހަލާކު ކުރުމެވެ. މިއީ ރުޅި މަޑުވާކަމެއް ކަމަށް ޚިދުމަތް ހޯދާ މީހުން ބުނެއެވެ.

މަހެއްގެ މައްޗަށް 600 ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚިދުމަތް ދެމުން އަންނަ ކަމަށް ޖިން ބުނެއެވެ. ޖިން ބުނާ ގޮތުގައި އެމީހުންގެ ކަރިއަށް ރުޅި މަޑުކުރުމުގެ ހިދުމަތް ހޯދަން ގިނައިން އަންނަނީ ޒުވާނުންނެވެ. ހާއްސަކޮށް 25 އަހަރާއި 30 އަހަރާއި ދެމެދުގެ މީހުންނެވެ. ފަހަރުގައި ޒުވާންނުންގެ ތަޖުރިބާ މަދުވުމުން ރުޅި ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ނޭނގެނީ ކަމަށް ވެދާނެއެވެ.

ރުޅި މަޑުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ތަފާތު ކަންތައްތައް އެބަހުއްޓެވެ. ޗައިނާ މީހުން ވެސް މިކުރަނީ އޭގެތެރެއިން އެއް ކަމެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޕާސްޕޯޓަށް އެދެވޭނެ: އިމިގްރޭޝަން

ސުވާދީބު

ފުވައްމުލައްކުގައި ދަންޖެހިގެން މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ސުވާދީބު

މަރުތައް ބަލާ ކޮމިޝަނުން މުނާޒް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ސުވާދީބު
Share