web analytics
ޙަބަރު

ރެހެންދި ސްކޫލްގެ ދަރިވަރެއްގެ ގައިގާ ބެލެނިވެރިއަކު ޖެހި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

ހުޅުމާލޭ ރެހެންދި ސްކޫލްގައި ކިޔަވަމުން އަންނަ ދަރިވަރެއްގެ ގައިގާ އެ ސްކޫލްގައި ކިޔަވާ އެހެން ދަރިވަރެއްގެ ބެލެނިވެރިއަކު ޖެހިކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެއެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ، މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހުއެވެ.

މިފަދަ ހާދިސާއެއް ހިނގައިގެން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާކަމަށް ފުލުހުންގެ އޮފިޝަލަކު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ނަމަވެސް އެ މައްސަލައާ ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް އަދި އެއީ ކޮން ސްކޫލެއްގައި ހިނގާދިޔަ ކަމެއް ކަން ފުލުހުން ވިދާޅެއް ނުވެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބޭގޮތުގައި، ރެހެންދި ސްކޫލްގެ ބެލެނެވެރިއަކު، އެ ސްކޫލް ދަރިވަރެއްގެ ގައިގާ ޖަހާފައި ވަނީ އެމީހާގެ ދަރިފުޅާއި، އެ ސްކޫލްގައި ކިޔަވާ އެހެން ދަރިވަރަކާއި ދެމެދު ހިނގި ހަމަނުޖެހުމަކާއި ގުޅިގެންނެވެ.

މިކަން މީސް މީޑިއާގައިވެސް ފެންމަތިވިއެވެ. އެ ބެލެނެވެރިޔާ ޖަހާފައި ވަނީ އެ ކުއްޖާގެ ކަންފަތްމަތީގައި ކަމަށް ވެއެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް އެފަދަ ކަމެއް ހިނގާފައި ނުވާކަމަށް ރެހެންދި ސްކޫލުން ބުނެއެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

ވަކިވަކިން އެއްބަސްވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް އެބައޮތް

ސުވާދީބު

އެމްއެންޔޫގެ ކޯސްތަކާ ގުޅޭ ހާއްސަ އޯޕަންޑޭ އެއް މާދަމާ ބާއްވަނީ

ސުވާދީބު

ބިންހެލުމެއްގައި 50 ދުވަސް ވަންދެން ތުރުކީ ގުޑުވަމުން ދިޔަ އިރު އިހުސާސެއް ނުވި

ސުވާދީބު
Share