web analytics
ޙަބަރު

ކައުންސިލަރަކު އަންހެން މުވައްޒަފަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

ގއ. ވިލިނގިލީ ކައުންސިލަރަކު އަންހެން މުވައްޒަފަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

“ވަގުތަށް” މައުލޫމާތު ދެމުން ވިލިނގިލީގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ މީހަކު ބުނީ ކައުންސިލަރު ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވެނީ އެ އިދާރާގެ އަންހެން މުވައްޒަފަކަށްކަމަށެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ބުނީ އެފަދަ މައްސަލައެއް މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު އެ މުއަސަސާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމަށާއި އެ މައްސަލަ މިހާރު ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މައްސަލައިގެ އިތުރު ތަފްސީލެއް  ފުލުހުން ނުދެއްވައެވެ.

މި މައްސަލައާއި ބެހޭ ގޮތުން ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ ބަހެއް އަދި ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

ކަސްޓަމުގެ ވެރިއަކަށް ނުއުމާން

ސުވާދީބު

އައިޖީއެމްއެޗުގެ ސީއީއޯ އަކަށް ބަންދު ސަލީމް

ސުވާދީބު

އަހަންނާ ސުވާލު ކުރަންޖެހޭނީ ދާއިރާގެ މީހުން އެކަނި: ޝަރީފް

ސުވާދީބު
Share