web analytics
ރިޕޯޓް

ކުނި ކޮތަޅު އުކާލާ މީހާގެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރެވޭ އިރު ޚިޔާނާތްތެރިންގެ މައުލޫމާތު ސިއްރު!

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިރަށް މާލޭގެ މަގުމައްޗަށް ކުނި އެޅުން ހުއްޓުވުމަށް ދާދި ފަހުން އެންވަޔަރަމެންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން (އީޕީއޭ) އިން ވަނީ ވަރަށް ތަފާތު މަސައްކަތެއް ފަށާފައެވެ. އެއީ މަގުމައްޗަށް ކުނި އަޅާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހާމަކޮށް އެމީހުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމެވެ.

ޤާނޫނީ ގޮތުން އީޕީއޭއަށް ލިބިފައިވާ ބާރުތަކާއި އެކު ފެށި މި މަސައްކަތަކީ މަގުމައްޗަށް ކުނިއެޅުން ހުއްޓުވުމަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. އީޕީއޭގެ އަމާޒަކީ، މަގުމައްޗަށް ކުނި އަޅާ މީހުންގެ އާއްމުކޮށްގެން ނަމަވެސް އެ މައްސަލަ އަށް ހައްލު ހޯދުމެވެ.

އީޕީއޭގެ މަސައްކަތަކީ ދައުލަތުގެ އެހެން އިދާރާތަކަށް ނަމޫނާއެކެވެ. އެކަމަށް ސާބަސް ރައްދުކުރަން ޖެހެއެވެ.

މަގުމައްޗަށް ކުނިއުކާލާ މީހުން ލަދުގަންނަވާލައިގެން ނަމަވެސް އެކަން ހުއްޓުވުމަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާއެއްގެ އަމާޒު ހުރިއިރު ދައުލަތުގެ ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވާ މީހުން ލަދުގަންނުވާލަން ސަރުކާރުން ފަސްޖެހެނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ އެކަމަށް ސަރުކާރާއި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ޖެހިލުން ވަނީ ހެއްޔެވެ؟

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހިންގި އެންމެ ބޮޑު އެއް ޚިޔާނާތް ކަމަށްވާ މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައެވެ.އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން މީގެ ކުރިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ރަށްތަކާއި ފަޅުތައް ކުއްޔަށް ދިނުމުން ދައުލަތައް ލިބުނު 1.4 ބިލިއަަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާއަށް ވަނީ ޚިޔާނާތްތެރިވެފައެވެ.

އަދި އެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ 155 މީހެއްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޭސީސީ އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރަން އޭސީސީން ދެކޮޅެވެ.

ރައްޔިތުންނަށް ފެންނަމުން ދަނީ އެމްއެމްޕީއާރްސީ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ޖަމާކުރި އެކައުންޓްތަކުގެ މައުލޫމާތުތައް ހާމަކުރުމަށް ގޮވާލަން ސަރުކާރާއި ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ވެސް ފަސްޖެހޭ މަންޒަރެވެ.

ކުނިކޮތަޅު އުކާލާ މީހާގެ މައުލޫމާތު ހާމަކޮށް އޭނާ ލަދުގަންނަވާލައިގެން އެކަން ހުއްޓުވާއިރު ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ބަނޑުއަޅައިގެން ތިބި 155 ޚިޔާނާތްތެރިންގެ މައުލޫމާތު ހާމަކޮށް އެމީހުން ލަދުގަންނަވާލަން ފަސްޖެހެންވީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

މި ސިޓީއަށް ބަދަލު، އެ ސިޓީތައް ޑަސްބިނަށް!

ސުވާދީބު

ސަރުކާރުން ޓެކްސީގެ ހިދުމަތް ދޭން ފެށުން ކިހިނެއް ވާނެ ؟

ސުވާދީބު

ދެ ރައީސުންގެ ހަނގުރާމައިގެ ރޭސް ބާރަށް ކުރިޔަށްދަނީ ބުޅާ ގޯނިން ނުކުމެއްޖެ!

ސުވާދީބު
Share