web analytics
ސުވާދީބު ރަހަތަފާތު ބަދިގެ

ކުޑަކުދިންނަށް ކަމުދާ ބަނާނާ މިލްކްޝޭކް

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

ބަނާނާ މިލްކް ޝޭކަކީ ސިއްހަތައް ފައިދާ ހުރި މީރު ބުއިމެކެވެ. ފަސޭހަ ކަމާއެކު ބަނާނާ މިލްކް ޝޭކް ތައްޔާރު ކޮށްލެވިދާނެ ގޮތެއް މިވަނީ އެވެ.
ބޭނުން ވާނެ ތަކެތި
1 ދޮންކެޔޮ
އެއް ސަމްސާ ކޮކޯޕައުޑާ
އެއް ޕެކެޓް ފުލްކްރީމް މިލްކް
މާމުއި (ބޭނުން ނަމަ)

ހަދާނެ ގޮތް
ކުރީބައިގައި ދޮންކެޔޮ ފްރީޒްކޮށްފައި ބެހެއްޓިދާނެ އެވެ. އަދި ކިރު ޕެކެޓް ވެސް ފިނިކޮށްފައި ބެހެއްޓިދާނެ އެވެ.

ހުރިހާ އެއްޗެއް މިކްސަރުގައި ރަނގަޅަށް ބްލެންޑް ކުރަން ވާނެ އެވެ. ތައްޓަކަށް އަޅާފައި ކުދިން ބޯހިއްވާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ތަށި ރީތި ކުރެވިދާނެ އެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

ބީފް ޕިއްޒާ

ސުވާދީބު

ޕައިނެޕްލް އެން ޓޮމާޓޯ ޕިއްޒާ

ސުވާދީބު

ޗިކަން ބަންސް

ސުވާދީބު
Share