web analytics
ޕްރައިމަރީ

އައްޑޫ ކައުންސިލްގަތިބި ނާގާބިލް މީހުންވަނީ ބޮޑުތަނުން ފެއިލްވެފައެވެ.

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ހޮވި،  ދައުރެއް ފުރިހަމަ ކޮށް ނިމިގެން ދާއިރު އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް ފާހަގަކޮށްލެވެނީ އައްޑޫގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީޑިއާތަކާ ދުރު ނާގާބިލް ކައުންސިލެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ރައްޔިތުންނާ ގުޅުން ހުރި ކަންކަން ކައުންސިލުން ކުރުމަކީ ކައުންސިލްގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށް ވީއިރު އެވާހަކަތައް ރައްޔިތުންނާ ހިއްސާކޮށްދެނީ މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށެވެ. މޭޔަރު އުޅުއްވަނީ ރޭގަނޑު ހަތަރުދަމު ހޭލާ ދުވާލު ނިދި ކުރައްވަނީ ނަމެއްގައި ބޮޑު ޚަރަދެއް ކޮށްފައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އަމިއްލަ ވެބްސައިޓެއް އޮތް އިރު އެ ވެބްސައިޓް އަޕްޑޭޓް ކުރެވެނީ ދަމަކުން ބަޑިއެއް ޖަހާހެންނެވެ.މޭޔަރުގެ ޒިއްމާއަކީ ނުއަގުގައި މޭޔަރުގެ ބަފާ ބެއަށް ނުއަގުގައި އައްޑޫގެ ބިން ނުއަގުގައި ދޫކުރުމުގައި އަވަދި ނެތިއެވެ..

ޒުވާނުންގެ އެކުވެރިޔާ އަހުމަދު ނާޒިމް ނާޒާ ދާއިރާގެ އަޑު އުފުލުމަށް ތެދުވެއްޖެ. ނުވިކޭނެ ނުވެސް ގަނެވޭނެ

“ސުވާދީބު ނިއުސް” އިން ފާއިތުވި ދައުރުގައި އެތަކެއްފަހަރު  މަތިން އައްޑޫސިޓީގެ މޭޔަރާއި އަދި ކައުންސިލަރުންނާ ބައްދަލުކޮށް މަދުވެގެން މަހަކު އެއް ނޫސް ކޮންފަރެންސް  ނަމަވެސް ބާއްވައި ދިނުމަށް އެދިފައިވާނެއެވެ.  ބޭނުންވަނީ ކައުންސިލުން ކުރާ ކަންތައްތައް ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުން ފިލުވައިދީ ކައުންސިލަށް ވެސް އެއްބާރުލުން ދީ ރައްޔިތުންނާ ކައުންސިލް ގުޅުވައިދިނުމެވެ.ނަމަވެސ ކައުންސިލުން ކަމެއް ނުކުރެވެންޏާ ބާއްވާނެ ނިއުސް ކޮންފަރެންސްއެއްވެސް ނޯންނާނއެ ނޫންތޯ؟ މިފަދަ ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް ލިބެނީ ހިތްއުފާވާ ޖަވާބެވެ. އެއީ ކައުންސިލުން ކުރުމަށް ވަރަށް ބޭނުންވާ ކަމެއް ކަމަށާއި ކައުންސިލުން ކުރާ ކަންތައްތައް ރައްޔިތުންނަށް އަންގައި ދިނުމަށް މީޑިއާ ތަކުގެ މުހިއްމު ކަމުގެ ވާހަކައެވެ. ބައްދަލުވުންތައް ނިމިގެން ދަނީ ބައްދަލުކުރަން ދިޔަ ފަރާތް “ގަހަށް އަރުވާ” ހިސާބަށް ފޮނުވާފައެވެ.ނާގާބިލް ކައުންސިލށް މިފަހަރު ރައްޔިތުން ނޫނެކޭ ބުނާށެވެ. ކައުންސިލްގެ ނަތީޖާ ހަމަ ސުމެކެވެ.  ކަމަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ސުވާލެއް ކޮށްލުމަށް މޭޔަރަށް ގުޅުމަކީ އުނދަގޫކަމެކެވެ.24 ގަޑިއިރު ހުންނަނީ ނިދި ކުރައްވާފައެވެ.ކަމެއް ނުވާތާގައި އަނެއްކާވެސް ފޫގަޅާލާފައި ނިކުތީ މޭޔަރު ކަމަށޯ ކިޔާތި އަޑު އިވެއެވެ. ހީކުރެވޭ ކަހަލައެވެ. ރައްޔިތުން ތިބީ މޮޔަވެފަހެންނެވެ. ވަކި މީޑިއާ އަކުން ގުޅުމުން އެހެންވަނީ އެވެ. އެހެނަސް އާޚިރުގައި އެނގެނީ މިއީ ހުރިހާ މީޑިއާތަކުން ވެސް އުޅޭ ހާލު ކަމެވެ.. ރައްޔިތުންނޭ ހޭއަރާށެވެ. މި ނާގާބިލް ކައުންސިލް ދުރުކުރާށެވެ..

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

މަހްލޫފާއި އަކްރަމްގެ މައްސަލައިން ފާހަގަވި ކަންކަން ރައީސް އަށް އަންގަވައިފި

ސުވާދީބު

ބިލް އަމާޒުކުރީ ނަޝީދަށް، ލަތީފާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ!

ސުވާދީބު

އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒުގެ ވެރިކަމަށް ޖާގަ ހަނިވާ ގޮތަށް ނިޒަމާ ކުޅެން ގޯސް: ރައީސް

ދިވެހި ޕޯސްޓް
Share