web analytics
ޙަބަރު

އަމާންކަން ގާއިމުވުމަށް ހެޔޮ ޖީލެއް ބިނާވާން ޖެހޭ: ނައިބު ރައީސް

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި އަމަން އަމާން ގާއިމުވުމަށް ހެޔޮ ޖީލެއް ބިނާ ވާން ޖެހޭ ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސަރުކާރުން އަލަށް ފަށާފައިވާ ސްކޫލްތަކުގެ ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވުމުގެ ގޮތުން އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ހަފްލާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވަމުން ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވީ މިސަރުކާރުން ކިޔަވާ ކުދިންނަކީ ގައުމަށް ވަފާތެރި، ހެޔޮ ރަނގަޅު ދަރިންނަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އަދި މީގެ ކުރީގެ ސަރުކާރަކުން ތައުލީމަށް ހޭދަނުކުރާ ވަރަށް މިސަރުކާރުން ތައުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހޭދަ ކުރާނެ ކަމަށާއި އެއީ އަމާޒެއް ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަދު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން ފަށާފައިވާއިރު އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ އައިޝަތު އަލީ ވިދާޅުވީ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ވެސް ކިޔަވަން ފެށުމަށް ވާން ޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރުގެ ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމް މިއަދު 25 ސްކޫލެއްގައި ފަށާފައިވާއިރު މި 25 ސްކޫލުން މި ޕްރޮގްރާމް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައް މިނިސްޓްރީން ބަލަމުންދާނެއެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

ދެ ކޮމިޝަނަށް ބާރުދީފިނަމަ ކޯޓަށް ދާނަން: ރައީސް ޔާމީން

ސުވާދީބު

ކަނދޮޅުދޫ ރައްޔިތުންގެ ރަށްވެހިކަން ދުވާފަރަށް ބަދަލު ކޮށްދޭނަން: ރައީސް

ސުވާދީބު

ސައުދީގައި ތިބި ޕާކިސްތާނުގެ ގައިދީން މިނިވަން ކުރަނީ

ސުވާދީބު
Share