web analytics
ދީން

އިޔާޒްގެ ރައްދު ނަޝީދަށް: “ފާހިޝް އަމަލު ފަތުރަން ނޫޅޭށެވެ.”

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

ޒިނޭ ކުރުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހިތްވަރު ދެއްވުމުން މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ.މުހައްމަދު އިޔާޒް ވެސް ނަޝީދަށް ރައްދު ދެއްވައިފިއެވެ.

ނަޝީދުގެ ނަން ވިދާޅުނުވެ ނަމަވެސް ނަޝީދަށް ރައްދުވާގޮތައް އިޔާޒް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މުއުމިނުންގެ މެދުގައި ފާހިޝް އަމަލު ފަތުރަން ނޫޅޭށެވެ.

“ތިމާ އަށް ﷲ ނުފެނުނު ނަމަވެސް، ތިމާ ކުރާ ހުރިހަ ކަމެއް އަދި ބުނާ ހުރިހާ ބަހެއް އަދި ހިތުގައި ފޮރުވިފައިވާ ހުރިހާ ކަމެއް ﷲ ދެކެވޮޑިން އަދި ބައްލަވާ ވޮޑިގެން އަދި މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާކަން ހަނދާން ކުރާށެވެ.” އިޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިޔާޒް ކުރެއްވި އިތުރު ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ތިބާ ހައްދަވާ ގެންގުޅުއްވާ، ތިބާއަށް ގުނާ އަދަދު ނުކުރެވޭ ފަދަ ނިއުމަތް ދެއްވި ﷲ އަށް ހަމްދާއި ޝުކުރަން ކުރަން ވާނެއެވެ. “ﷲ ނަހީ ކުރެއްވި ކަންތައްތަކަށް އަރައިގަންނަމުންދާ ހިނދު ލަދު ގަންނަންވީ އަދި ބިރުގަންނަންވީ މީސްތަކުންނަށް އެނގިދާނެ ކަމަށް ޓަކައެއް ނޫން. ﷲ އަށެވެ.”

އިޔާޒް ވަނީ ޒިނޭ އަށް މަގުފަހިވާ އެންމެހާ ކަންތަކުން ދުރުހެލިވުމަށް ނަސޭހަތް ދެއްވާ ވެސް ޓްވީޓެއް ކުރައްވާފައެވެ.

Dr Mohamed Iyaz@dr_iyaz

Ziney ah magufahikohdheefaane konme kamakun dhuruheli vaan jehey.

މްޕޭން އެއްވުމެއްގައި ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ކައިވެނި ނުކޮށް ދަރިން ހޯދާ މައްސަލައަށް އޮތް ހައްލަކީ ކުއްޖާގެ މަންމަ އަށް ބާތު ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭ ގޮތް ހެދުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު އޮންނަ ގޮތުން ކައިވެނިނުކޮށް ތިބޭ އަންހެނުންނަށް ބާތު ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވޭ ކަމަށާއި އެއީ އެކަން އޮންނަންވީ ގޮތް ނޫން ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

“އަޅުގަނޑު އެބަ ދަން ވަރަށް ގިނަ ކުދިން ވިހާތަނަށް. ކޮންމެ ފަހަރަކު އެބަ ބުނޭ އެހެނެއް ނުހެދޭނެއޭ. ކައިވެނި ކޮށްގެންނެއް އެހެން ހެދޭނީ. ދެން އޮތް ގޮތަކީ އަޅުގަނޑު އެއިން މީހަކާއި އިނުން.” ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަޝީދުގެ ވާހަކަަތަކާއި ގުޅިގެން އައްޝައިހް އަލީ ޒައިދު ރޭ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ “މީހުން ލާދީއޭވެސް ބުނަނީ ހަމަ ބުނާން ވެގެން” ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އިންސާނެއްގެ ހިތް ފަޅައިގެން ނުބެލި ނަމަވެސް އެމީހަކު އަބަދު ދައްކާ ވާހަކައާއި އަމަލުން އެމީހަކީ ކޮން ޒާތެއްގެ ކޮން ފިކުރެއްގެ މީހެއް ކަން ދެނެގަވޭނެ ކަމަށެވެ.

ނަޝީދު ޒިނޭ ކުރުމަށް ހިތްވަރު ދެއްވުމުން ބައެއް މީހުންގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައި ވާއިރު އެމަނިކުފާނު މީގެ ކުރިން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކަށް ވެސް ދީނީ އިލްމުވެރިންނާއި އާއްމުންގެ ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައި ވެއެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

ދިވެހި ޒުވާނަކު އޭނާ ދަމުނަމާދު ކުރަން ފެށި ސަބަބު ކިޔާދިނެވެ.

ސުވާދީބު

ސަމާލުވޭ، “ޓިކްޓޮކް” އަކީ ސްމާރޓްކޮށް ދިވެހިން އިސްލާމްދީނާއި ދުރުކުރުވާ އެޕްލިކޭޝަނެއް

ސުވާދީބު

އެމްވީ ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކުގެ ނަގޫ ސަންފާއޮނަށްލުން!

ސުވާދީބު
Share