web analytics
ޕްރައިމަރީ

މިލަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ ދޮރުމައްޗަށް މަހުގެ ލޭ އަޅައިފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

ށ.އަތޮޅު މިލަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ވަންނަ ދޮރު ކައިރިއަށް މަސްތަކެއްގެ ލޭ އަޅައިފިއެވެ.

ފުލުހުން މިއަދު ވިދާޅުވީ މިލަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ވަންނަ ދޮރު މައްޗަށް “މަހު ލޭ” އަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. މިމައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައި ވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 07:00 ހާއިރު ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ މިމައްސަލަ ފުލުހުން ތަޙްޤީޤު ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ.

މިލަންދޫ ކައުންސިލަރަކު ވިދާޅުވީ ކައުންސިލް އިދާރާ އަށް ވަންނަ ދޮރު ކައިރިއަށް މަހުގެ ލޭ އެޅީ ކާކުކަމެއް ނޭނގެއެވެ.

މިމައްސަލައިގައި އަދި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

ޝިމާ ގެއްލުން: “ކުރި މަސައްކަތް ހެއްދެވި ފަރާތަށް އެނގޭނެ”

ސުވާދީބު

“ރައީސް ޔާމީން ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުރިކަން ގިނަ ބަޔަކު ހަނދާންވެސް ނެތް”

ސުވާދީބު

ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓު: ގިނަ ވަޒީރުން މީޑިއާ ފްރެންޑްލީއެއް ނޫން!

ސުވާދީބު
Share