web analytics
ކުއްލި ޙަބަރު

ފުލުހުންގެ ހައްޔަރުގައި ހުރި އަންހެނަކު ނިޔާވެއްޖެ

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

ފުލުހުންގެ ހައްޔަރުގައި ހުރި އަންހެނަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

މަސްތުވާތަކެތި ހިފައިގެން ފެރީ އިން ފުންމާލި މީހާ އަދިވެސް ނުފެނޭ

ސުވާދީބު

ފެންކުންފުނީގެ ޗެއާމަން ގޭގައި މަޑުކުރަން އަންގަވައިފި

ސުވާދީބު

ޕީޕީއެމް މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށް ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި ޓިކެޓު ދީފި

ސުވާދީބު
Share