web analytics
ޙަބަރު

ލޯބިވެރިޔާގެ ބޯ ބުރިކޮށްލުމުގެ ފަހަތުގައިވަނީ ނުބައިކޮށް ކެއްކުން

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

އަނިޔާވެރިކަމަކީ އެއްވެސް ކަމަކަށް ހައްލެއް ނޫނެވެ. އެކަމުން އެއް ކަމަކަށްވެސް ހައްލު ލިބިގެން ނުދާނެއެވެ. ހައްލަކީ މަޝްވަރާގެ ރިވެތި އުސޫލު އިސްކޮށްގެން ކުރިއަށް ދިއުމެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މި މީހާއަށް އެކަން ނުވިސްވުނެވެ.

އެގޮތުން، ރަޝިޔާގެ އަންހެނަކު ކެއްކި ކެބެޖުގައި އެއްވެސް މީރު ރަހައެއް ނުލާކަމަށް ބުނެ، އެޤައުމުގެ މީހަކު ވަނީ އެއަންހެން މީހާގެ ބޯ ބުރިކޮށްލާފައެވެ. ސޫޕުގެ ރަހަ ނުބައިވުމުގެ ސަބަބުން އަންހެން މީހާއަށް ބޮޑު އަނިޔާއެއް ދިން އިރު، މިއީ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅުނު ދެ މީހުންނެވެ.

މި އަންހެން މީހާގެ އުމުރަކީ 47 އަހަރުކަމަށްވާއިރު، ފިރިހެން މީހާގެ އުމުރަކީ 43 އަހަރެވެ.

ރަޝިޔާގެ ފުލުހުންނާ ހަވާލާދީ ނޫސްތަކުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މި މީހާއަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ދިނުމަށްފަހު ތަނަކަށް އެއްލާލާފައި އޮތް އިރު އެއީ ކާކުކަންވެސް ނޭނގެއެވެ. އަދި، މިކަމުގެ ފަހަތުގައިވާ ހަގީގަތް އެނގުނީ ފުލުހުން މިކަން އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރުމުންނެވެ.

ގަސްދުގައި މީހަކު މަރާލި ކުށުގެ ތުހުމަތު މި ފިރިހެން މީހާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާއިރު މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު، ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން މިހާރު ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. އަދި އެމީހާ މި ވަގުތު ހުރީ ގޭ ބަންދުގައިކަމަށްވެސް ނޫސްތަކުން ބުނެފައިވެއެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

ޗައިނާގެ ދަރަނި މަޅިފަތީގެ ސިޔާސަތު

ސުވާދީބު

ޕްލޭނެއް ނެތި ކޭލަކުނު ހަވާލުކުރާތީ ކަންބޮޑުވުން

ސުވާދީބު

ކެންސަރަށް މަގުފަހިވާ ކެމިކަލެއް ކުޑަކުދިންގެ ނެޕީން ފެނިއްޖެ

ސުވާދީބު
Share