web analytics
ކުއްލި ޙަބަރު

ސިޔާސީ ސަބަބަކަށްޓަކައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

ސިޔާސީ ސަބަބަކަށްޓަކައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ނުޙައްޤުން ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ރައީސް އޮފީހުން ފޯމެއް ތައާރަފް ކޮށްފިއެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

މާލޭގެ ގެއެއް ފަޅާލާ ވަދެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ނަގައިފި

ސުވާދީބު

ފިހާޅޮހި ރިސޯޓްގައި މަރުވެފައި އޮތް ފަތުރުވެރިޔަކު ފެނިއްޖެ

ސުވާދީބު

ފުވައްމުލަކުގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ކުއްޖެއްގެ އަތާއި ބޮލަށް ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލައިފި

ސުވާދީބު
Share