web analytics
ކުއްލި ޙަބަރު

ސުއޫދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގެ ތަފްސީލް ސުޕްރީމް ކޯޓާއި ހިއްސާކުރަން ކޮމިޝަނުން ދެކޮޅުހަދައިފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

ޝަރުޢީ ދާއިރާ އާއި ބެހޭ ގޮތުން ހުސްނުއް ސުއޫދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގެ ތަފްސީލް ސުޕްރީމް ކޯޓާއި ހިއްސާކުރަން މަރާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤު ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން ދެކޮޅުހަދައިފިއެވެ.

މިހާރު ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އިން ބާއްވަމުން ގެންދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީގެ ޗާންސެލަރ އަހްމަދު މާޖިދު ވިދާޅުވީ ކޮމިޝަނުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގެ ތަފްސީލް މިމަހުގެ 06 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ސުޕްރީމް ކޯޓާއި ހިއްސާކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކޮމިޝަނުގައި އެދުނު ކަމަށާއި އެސިޓީގެ ޖަވާބު އިއްޔެ ކޮމިޝަނުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެމައުލޫމާތު ހިއްސާ ނުކުރައްވާނެކަން އިއްޔެ ކޮމިޝަނުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށް މާޖިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މާޖިދު ވިދާޅުވީ ސުއޫދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގެ ތަފްސީލް ހިއްސާ ނުކުރެއްވުމުން އެއީ އެކަށީގެންވާ ހެކި ހުރެގެން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅެއް ނޫންކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އަދި މައުލޫމާތު ހިއްސާ ނުކުރެއްވުމުގެ ސަބަބުން ސުއޫދުގެ އިހްލާސްތެރިކަމާއި މެދު ދިވެހި ރައްޔިތުންނާއި ޝަރުއީ ދާއިރާ އިން ސުވާލު ކުރައްވާ ކަމަށް ވެސް މާޖިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓަކުން ވެއްޓުނު ލަކުޑި ބުރިއަކުން ޖެހި މީހަކު ޒަހަމްވެއްޖެ

ސުވާދީބު

ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ކެނޑިޑޭޓް އިލްޔާސް ލަބީބުގެ އާއިލީ ކުންފުންޏަށް އެސްއޯއެފްގެ ފައިސާ ވަދެފައިވޭ

ސުވާދީބު

އަދީބު ގެއަށް ބަދަލުކުރުމުގެ އަމުރު ތަންފީޒު ނުކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަންގައިފި

ސުވާދީބު
Share