web analytics
ޙަބަރު

ޑީސަލުން ޑިއުޓީ ކަނޑާލައި ކަރަންޓުގެ އަގުހެޔޮ ކުރަނީ

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

ޑީސަލުން މިހާރު ނަގަމުން އަންނަ ޑިއުޓީ ކަނޑާލައި، ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރުމަށް އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލެއް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ. މިހާރު ޑީސަލުން ނަގަނީ 5 ޕަސަންޓްގެ ޑިއުޓީއެކެވެ.

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މަޖިލީހަށް މި ބިލް ހުށަހެޅުއްވީ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާ އެވެ. ބިލް ހުށަހެޅުއްވި ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި މުސްތަފާ ވިދާޅުވީ ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތުން ނަގާ އަގު މިހާރަށްވުރެ ހެޔޮ ކުރުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި މަސްވެރިކަމަށް ނުކުންނަ ފަރާތްތަކުން ކުރަން ޖެހޭ ހަރަދު ކުޑަކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މުސްތަފާ އިސްލާހު ހުށަހެޅުއްވީ މަސްވެރިކަން ކުރާ ދޯނިފަހަރުގައި ބޭނުން ކުރާ ޑީސެލުންނާއި ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކުން ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށް ބޭނުން ކުރާ ޑީސަލުން ނަގާ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ މާފު ކޮށްދިނުމަށެވެ. އެ އިސްލާހުގައިވާ ގޮތުން، މަސްވެރިކަން ކުރާ ދޯނިފަހަރުގައި ބޭނުން ކުރާ ޑީސަލުންނާއި ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށް ބޭނުން ކުރާ ޑީސަލުން ޑިއުޓީ މާފުކޮށް ދެވޭނީ އެކަމަށް އެދި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސް އަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ. އަދި ޑިއުޓީ މާފް ކޮށްދިނުމުގައި އަމަލުކުރާ އުސޫލު ގަވައިދުގައި ބަޔާން ކުރަން ޖެހެ އެވެ.

މަޖިލީހަށް މިބިލް ހުށަހެޅި ކަމުގައި ވިޔަސް ބިލަށް އަމަލު ކުރަން ފަށާނީ ބިލް ފާސްވެ، ރައީސް ތަސްދީގުކޮށް ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިއުކުރުމުންނެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުގައި ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލުން ޑިއުޓީ ނުނަގަން ނިންމާފައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް، ތެލުގެ ބާވަތްތަކުން ޑިއުޓީ ގޮތުގައި 10 ޕަސަންޓް ނަގަން ފެށީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގަ އެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ޑީސަލާއި ޕެޓްރޯލްގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑުވެގެން ދިޔައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިދިޔަ އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި ގާނޫނަށް ބަދަލު ގެނެސް، ޑީސަލާއި ޕެޓްރޯލްގެ އަގު ހެޔޮ ކުރި އެވެ.

ޑީސަލުން ޑިއުޓީ ކަނޑާލުމަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި އިރު، ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލުން މީގެ ފަސް އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި ނަގަމުން އައީ 10 ޕަސަންޓެވެ. އެކަމަކު، މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލުން 10 ޕަސަންޓުގެ ބަދަލުގައި ފަސް ޕަސެންޓަށް ވަނީ ކުޑަކޮށްފަ އެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

ފަޅު ހިއްކައި މާލެ އާ ގުޅީ ފަޅު ގުޅުވާލުމަކީ ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމެއް ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސުވާދީބު

އޯ ލެވެލް އިމްތިހާނުގެ ނަތީޖާ ދޫކުރަން ފަށައިފި

ސުވާދީބު

މަޝްރޫއެއް އަވަސް ކޮށްދިނުމަށް އެދި އެއް ލައްކަ ޑޮލަރު ހުށަހެޅި: އަސްލަމް

ސުވާދީބު
Share