web analytics
ޙަބަރު

ޓޫރިޒަމް ގަވައިދުތަކަށް އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަނީ

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

ޓޫރިޒަމާ ގުޅޭ 12 ގަވައިދަކަށް އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި ބުނީ ހިޔާލު ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން، ކުރިއަށް އޮތް ހަތް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހިޔާލު ހުށަހަޅަން ފުރުސަތު އޮންނާނެ ކަމަށެވެ.

މި ގަވައިދަށް ލިޔުމުންނާއި އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހިޔާލު ހުށަހެޅޭނެ އެވެ.

ހިޔާލަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ގަވައިދުތައް

– ރިސޯޓު ރެގިއުލޭޝަން

– ޓޫރިސްޓް ވެސަލް ރެގިއުލޭޝަން

– ގެސްޓް ހައުސް ރެގިއުލޭޝަން

– ހޮޓެލް ރެގިއުލޭޝަން

– ޓްރެވެލް އޭޖެންސީ ރެގިއުލޭޝަން

– ޓުއާ ގައިޑް ރެގިއުލޭޝަން

– ޔޮޓް މެރީނާ ރެގިއުލޭޝަން

– ޑައިވިން ރެގިއުލޭޝަން

– ޓޫރިޒަމް ސްޓެޓިސްޓިކް ރެގިއުލޭޝަން

– ރެގިއުލޭޝަން އޮން ދި ޕްރޮޓެކްޝަން އެންޑް ކޮންޒަވޭޝަން އޮފް އެންވަޔަމެންޓް އިން ދަ ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ

– ޓޫރިޒަމް އީއައިއޭ ރެގިއުލޭޝަން

– ސިމްބޮލިކް މެރިއޭޖު ރެގިއުލޭޝަން

ހިޔާލު ހޯދުމަށް ހުޅުވާލާފައިވާ އިރު ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ހުރިހާ ފެސިލިޓީސްތަކެއް އިންސްޕެކްޓް ކުރުމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު މިއަދު ވިދާޅުވީ، ޓޫރިޒަމްގެ ފެސިލިޓީތަކުގައި އަމަލުކުރުމަށް ރަނގަޅު އުސޫލުތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް އެ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް އިންސްޕެކްޓްކޮށްފައި ނެތް ކަމަށެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

ރަށްރަށުގައި ހިންގާ އިޖްތިމާއީ ކަންކަމަށް ފައިސާގެ އެހީ ދެނީ

ސުވާދީބު

ރާއްޖޭގައި އެއިޑްސް ބަލި ދަނީ ގިނަވަަމުން: ހެލްތު މިނިސްޓްރީ

ސުވާދީބު

ޕީޕީއެމްގެ ހަރަކާތްތައް ވަރުގަދަ ކުރަނީ

ސުވާދީބު
Share