web analytics
ސިޔާސީ

ޕީޕީއެމް މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް މައުމޫން ތަދައްޚުލްވާން ނިންމައިފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

ޕީޕީއެމްގެ މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް ވަނުމަށް ކުރީގެ ރައީސް، މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ނިންމައިފިއެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ ބާރުތައް، މައުމޫނާ ހަވާލުކޮށްދިނުމަށް އެދި އާންމު މެމްބަރަކު ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް މައުމޫންގެ ފަރާތްޕުޅުން ތަދައްޚުލްވާން މިއަދު ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ ހިންގުން މައުމޫންއާ ހަވާލުކޮށްދިނުމަށް އެދި އެ ޕާޓީގެ އާންމު މެމްބަރެއް ކަމަށްވާ އަލީ އަހުމަދު އެ މައްސަލަ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅީ ސިވިލް ކޯޓަށެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ ސިވިލް ކޯޓުން އެ މައްސަލަ ނަގައި ބަލަން ފަށައިފައެވެ. އެ މައްސަލައިގެ އިބްތިދާއީ ބައްދަލުވުމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިއަދު ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.

ސްޕްރީމް ކޯޓުގައި ޕީޕީއެމްގެ މައްސަލަ އޮތް އިރު، މިހާރު އެޕާޓީގެ ލީޑަރު، ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނާއި، އޭނާއަށް ތާއިދުކުރާ މެމްބަރުން ދަނީ އާޕާޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ރައީސް ޔާމީންގެ އަރިސް ބޭފުޅެއް ކަމަށްވާ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުލްރަހީމް އަބްދުﷲ ވަނީ އިލެކްޝަންސްއިން، ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް، ޕީއެންސީގެ ނަމުގައި ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ނަގައި، ފޯމްވެސް ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާފައެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ބުނެފައި ވަނީ އާޕާޓީއެއްގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ކޯޓުގައި އޮތް ޕީޕީއެމްގެ މައްސަލަ ވަކި ގޮތަކަށް ނުނިމި އޮތުމުން ކަމަށެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

އެމްޑީޕީގެ ވިސްނުން ހުރީ އިރުހަނދާއި ތަރިތައް ގެނެސް ދިނުމަކަށް ނޫން – ނަޝީދު

ސުވާދީބު

“ކިރުވާ މަސްކޮޅުގެ ފައިސާ ހޯދަންވެސް މުޒާހަރާ”

ސުވާދީބު

ކުރިއަށް އޮތް މަޖިލިސް ވެގެންދާނީ އެމްޑީޕީގެ މަޖިލީހަކަށް: ނަޝީދު

ސުވާދީބު
Share