web analytics
ޙަބަރު

ޕްރިމަރީގައި ވާދަ ކުރުމާއި ވާދަކޮށް ބަލިވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އަލުން ވާދަ ނުކުރެވޭ ބިލާމެދު މެންބަރުން ވަރަށް ބޮޑަށް ޚިޔާލު ތަފާތުވެއްޖެ

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ޕްރިމަރީގައި ވާދަ ކުރުމާއި ވާދަކޮށް ބަލިވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އަލުން ވާދަ ނުކުރެވޭ ބިލާއިމެދު މެންބަރުން ވަރަށް ބޮޑަށް ޚިޔާލު ތަފާތުވެއްޖެއެވެ.

މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިއަ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ބައެއް މެންބަރުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ޓިކެޓް ދޭންޖެހޭނީ ޕްރައިމަރީއަކަށްފަހު ކަމަށާއި ޕްރައިމަރީގައި ބަލިވެއްޖެނަމަ އަމިއްލައަށް ކުރިމަތިލައިގެން ނުވަތަ އެހެން ޕާޓީއަކާއި ގުޅިގެން ވާދަކުރުމަކީ ޑިމޮކްރަސީ ނޫން ކަމަށެވެ. މިކަމަށް ރައްދު ދެއްވި މެންބަރުން ވިދާޅުވީ އިންތިޚާބުތަކަށް ކުރިމަތިލައި ވާދަކުރުމަކީ ޤާނޫނު އަސާސީން ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްވެސް ލިބިފައިވާ ޙައްޤެއް ކަމަށާއި އެ ޙައްޤު ނިގުޅައި ނުގަނެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ބައެއް މެންބަރުން ވިދާޅުވީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޓިކެޓް ދިނުމުގައި ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށްވެސް އެޕާޓީއަކުން އަމަލުކުރަން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް އަމަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އޮންނަން ވާނެ ކަމަށާއި އެ ޕާޓީ އަކުން އަމަލުކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައެޅުމަކީ އެ ޕާޓީއެއްގެ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެއް ޕާޓީއަކުން އަމަލުކުރާ ގޮތަށް އަމަލުކުރަން ހުރިހާ ޕާޓީއަކަށް ނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ބައެއް މެންބަރުން ވިދާޅުވީ އިންތީޚާބު ކައިރިވުމުން ޢާއިލާގެ އެންމެންނާއި ހުރިހާ ރައްޓެހިން ޕާޓީ އާއި ގުޅި ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓު ދީގެން ނަތީޖާ ނެރުމަކީ ޕާޓީގައި ކުރިން ތިބި މެންބަރުންގެ ޙައްޤުތަކަށް އުނިކަން އަންނަ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިކަންކަމުގައި ބަލަންޖެހޭ އަދި ޕާޓީތަކުން އިޞްލާޙްކުރަން ޖެހޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

ދީނީ ނުތަނަވަސްކަން ހައްލުކުރަން ކައުންޓަ ޓެރަރިޒަމްގެ އެހީ ހޯދަނީ

ސުވާދީބު

މޭޑޭ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރަނިކޮށް މަރުވި ގައިދީގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ ކުރަން އެދެނީ

ސުވާދީބު

ހޯމް މިނިސްޓަރު ކުރެއްވި ޓްވީޓުގެ މައްސަލަ ބަލަން އެދި އަދީބުގެ އަނބިކަނބަލުން އެޗްއާރުސީއެމަށް

ސުވާދީބު
Share