web analytics
ދުނިޔެ

ޗައިނާގެ ސިފައިން ބޮޑު ހަނގުރާމައަކަށް ތައްޔާރުވަނީ

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

ހަގުރާމައަކަށް ތައްޔާރު ވުމަށް ޗައިނާގެ ރައީސް ޒީ އެގައުމުގެ ސިފައިނަށް އަމުރުކޮއްފިއެވެ.

ތައިވާންގެ މިލްކުވެރިކަމުގެ މައްސަލައާއި ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގެ މައްސަލާގައި އެމެރިކާއި އެކު ގުޅުން ހޯސްވެފައިވަނިކޮށް މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އެގައުމުގެ އަސްކަރީ އިސްވެރިނާއި އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ޗައިނާގެ ރައީސް ވަނީ ތައިވާން އެހެން ބައެއްގެ އަތް މައްޗަށް ދޫވިޔަ ނުދިމުަށް ވެވުނު ހުރިހާ ގުރުބާނީ އެއް ވުމަށް ސިފައިންގެ ކިބައިން އެދިފައެވެ.

ޓައިވާނަކީ އަމިއްލަ ވެރިކަމެއް ހިންގަމުން އަންނަ ދައުލަތެއް ކަމުގައި ވިޔަސް، އަވަށްޓެރި ޗައިނާއިން ޓައިވާނުގެ މިނިވަންކަމެއް ޤަބޫލެއް ނުކުރެއެވެ. ޗައިނާއިން ދެކޭ ގޮތުގައި ޓައިވާނަކީ އަދިވެސް އެ ޤައުމުގެ ބައެކެވެ.

ޓައިވާނުގެ ވެރިރަށަކީ ވެސް ޓައިޕޭއެވެ. ޓައިވާނަކީ ސެމީ ޕްރެޒިޑެންޝަލް ސިސްޓަމެއް އޮންނަ ޤައުމެކެވެ. ޤައުމުގެ އާބާދީއަކީ 23 މިލިއަނެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ ދުނިޔޭގައި 50 ވަނައަށް އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ޤައުމެވެ. ބިމުގެ ބޮޑުމިނަކީ 36191 އަކަކިލޯމީޓަރެވެ.

ޗައިނާއިން ގެންދަނީ ޓައިވާނުން ފުރިހަމަ މިނިވަންކަމެއް އިޢުލާންކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށް ބުނަމުންނެވެ. އަނެއްކޮޅުން ޓައިވާނުގެ ލީޑަރުން ވިދާޅުވަނީ ޗައިނާގައި އޮތް ކޮމިއުނިސްޓުންގެ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް އައިސް ފުރިހަމަ ޑިމޮކްރެޓިކް ޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް ވެއްޖެ ނަމަ މައި ކަރައާ ގުޅުމަކީ މައްސަލައެއް ކަމަށް ޓައިވާނުން ނުދެކޭ ކަމުގައެވެ.

ނަމަވެސް ޗައިނާގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ މައްސަލަތަކާއި އެހެނިހެން ވެސް ޑިމޮކްރަސީއާ ޚިލާފު އުޞޫލުތައް އެހުރި ގޮތަށް ހުއްޓާ ޗައިނާގެ މައިކަރަ އާ ގުޅުމަކީ ޓައިވާނަށް ކުރެވޭނޭ ކަމެއް ނޫން ކަމުގައި ވެސް ޓައިވާނުގެ ވެރިން ގެންދަވަނީ ވިދާޅުވަމުންނެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

އިންޑިއާގައި ގްރޭޑް 11ގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރަކު ގޭންގްރޭޕް ކޮށްފި

ސުވާދީބު

ބިރެއްވެސް ނެތި ކިނބުލަކާއެކު ފޮޓޯ ނެގި އަންހެނެއް

ސުވާދީބު

އިންޑިޔާ ފާދިރީއަކަށް މަރުގެ ކުށް ސާބިތުވެއްޖެ

ސުވާދީބު
Share