web analytics
ވިޔަފާރި

ޝީޝާ 100 ދުވަސް ޕްރޮމޯޝަން: ބާކީ އޮތީ 69 ދުވަސް

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

ޝީޝާ އިން ވިއްކަމުން އަންނަ ސްކޫޕީ އައި އަކީ އަންހެން ކުދިން ވަރަށް ގަޔާވާ ސައިކަލެކެވެ. މީގެ ކުރިން ޝީޝާއިން ވިއްކަމުންދިޔަ މޫވްއަށްވުރެ ވެސް ސްކޫޕީ އައިގެ ސައިކަލުތައް މާ ކަމުދާކަމަށް ގިނަ ޒުވާން އަންހެނުން ބުނަމުން އަންނައިރު، ހޮންޑާ އިން މިހާރު މޫވް ސައިކަލު އުފެއްދުން ހުއްޓާލާފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ. ނަމަވެސް އެއްވެސް ފަރުވާލެއް ނެތެވެ. ސްކޫޕީ އައިގެ ސައިކަލުތައް ޒުވާނުންގެ ލޯތަކަށް މިހާރު އަމާޒުވެއްޖެއެވެ.

ޝީޝާ އިން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮމޯޝަންގައި އިންސްޓޯލްމަންޓް އިންޓެރެސްޓްގެ ގޮތުގައި އެއް ޕަސެންޓް ނަގަމުން ދިޔަ “ޒޫމާރ އެކްސް ސަޅި ޑީލް” ވެސް ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ. އަދި މުޖުތަމައަށް އަގުހުރި ހިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެމުން އަންނަ ނަރުހުންނަށާއި ޓީޗަރުންނަށް ހާއްސަކޮށް ޝީޝާއިން ސައިކަލު އިންސްޓޯލްމަންޓް މެދުވެރިކޮށް ނެގުމަށް ޙާއްސަ ޑިސްކައުންޓް ޕެކޭޖަކީ ވެސް މި ޕްރޮމޯޝަންގެ އެއް ބައެވެ.

ޝީޝާ އިން ވަނީ 100 ދުވަހަށް ޚާއްޞަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށާފައ- ވަގުތު އިމޭޖަސް: މުޙައްމަދު ޖިމީ

އެގޮތުން ކުރިން އިންސްޓޯލްމަންޓް އިންޓްރަސްޓް ޕަސަންޓްގެ ގޮތުގައި ޝީޝާއިން ނަގަމުން އައި 1.5 އިންސައްތަ ވަނީ ނަރުހުންނާއި ޓީޗަރުންގެ ޕެކޭޖުގައި 1.25 ޕަސެންޓަށް ކުޑަކުރެވިފައެވެ.

ޝީޝާ އިން ވަނީ 100 ދުވަހަށް ޚާއްޞަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށާފައ- ވަގުތު އިމޭޖަސް: މުޙައްމަދު ޖިމީ

އަދި މީގެ އިތުރުން، މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސައިކަލު ބައްލަވައި ގަންނަވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް އެ ކަސްޓަމަރު ބައްލަވައިގަންނަ ސައިކަލު ޝީޝާ ގެ އައުޓްލެޓް ނުހުންނަ ރަށަކަށް ގެންދާނަމަ “ނާލު ފައިސާ” ގެ ގޮތުގައި ދޯންޏަށް ނުވަތަ ބޯޓަށް ދެއްކުމަށް 500ރ ޝީޝާއިން ދޭނެއެވެ.

މިހިރީ ހައްތާވެސް ޝީޝާއިން ކުރިއަށް އޮތް 69 ދުވަހުގެ ތެރޭގައިވެސް ކަސްޓަމަރުންނަށްޓަކައި ކޮށްދޭނެ ކަންތައްތަކެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

ކޯލްގޭޓް ދަތް އުނގުޅާ ބޭހުގެ ބާވަތަކުން ކެންސަރަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ކެމިކަލެއް ފެނިއްޖެ

ސުވާދީބު

ރާއްޖޭގެ ސީޕްލޭން ޕައިލެޓުންނަށް ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން

ސުވާދީބު

ހަޔާތުގެ ބޮޑުބައި ޓެކްސީ ދުއްވުމުގައި

ސުވާދީބު
Share