web analytics
ދީން

ރަޖަމް ކުރުމުގެ ޙުކުމް ބާތިލް ކުރި ނަމަވެސް، މައްސަލަ ކުރިއަށްދާނެ

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

އަންހެނަކު ރަޖަމް ކުރަން ނައިފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ކުރި ޙުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލް ކުރި ނަމަވެސް އެެމައްސަލަ އަދިވެސް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޑީޖޭއޭ އިން މިހާރު ބާއްވަމުންދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓޭޝަންގެ ލީގަލް އޮފިސަރ ފައިސަލް އާދަމް ވިދާޅުވީ އެމައްސަލައިގައި ދެން ކަންތައްކުރަންވީ ގޮތް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިހާރު ނައިފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް އަންގަވާފައި ވާނެ ކަމަށެވެ.

“މައްސަލައިގެ ދައުވާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލެއް ނުކުރައްވާ. މައްސަލައިގެ ޙުކުމް ބާތިލް ކުރެއްވީ. އެހެންވީ މިމައްސަލަ އަދިވެސް ކުރިއަށްދާނެ. މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަންވީ ގޮތުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ ރަސްމީކޮށް ނައިފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް އަންގަވާފައި.” ފައިސަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަންހެނަކު ރަޖަމް ކުރަން ކުރި ޙުކުމް ބާތިލްކޮށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުއްވި އަމުރެއްގައި ވިދާޅުވީ ޅ.ނައިފަރު/ހަނީމޫން، އާމިނަތު ޝަރީފާ މުހައްމަދުގެ މައްޗަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޅ.ނައިފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޒިނޭ ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާގެ މައްސަލައިގައި ނައިފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ޝަރީޢަތް ހިންގައި ނިންމާފައި ވަނީ އެގަޒިއްޔާގެ ދައުވާގައި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ހަވާލާދީފައިވާ ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 27 ވަނަ މާއްދާއާ ހިލާފަށް ކަމަށްވާތީ ނައިފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާތިލް ކުރާކަމަށެވެ.

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އޮންނަ އަދަބެއް ކުށްވެރިޔާ އަށް ދިނުމަށް ޙުކުމް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކުން ފަނޑިޔާރުންނަށް އޮތް ނަމަވެސް ފަނޑިޔާރަކަށް ޙުކުމް ކުރެވޭނީ ކުރި ދައުވާއެއްގައި އޮންނަ އަދަބެއް ދޭންށެވެ. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 27 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައި އޮންނަނީ ޒިނޭ ކުރުމަކީ ކުށެކެވެ. އެމާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައި އޮންނަނީ ޒިނޭ ކުރި މީހެއްގެ އަދަބަކީ 100 އެތިފަހަރުން ހައްދު ޖެހުމާއި އެކު އެއް އަހަރާއި ތިން އަހަރާއި ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ގޭގައި ބަންދު ކުރުމެވެ.

އިސްލާމްދީނުގައި ހައްދު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށްތައް ސާބިތުވެ ހައްދު ޖަހަން މިހާރު ވެސް ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން ޙުކުމް ކުރެއެވެ. ނަމަވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައި އޮންނަނީ އެފަދަ ޙުކުމްތައް ތަންފީޒު ކުރެވޭނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމުމުން ކަމަށެވެ. އެފަދަ މައްސަލަތައް ދައުލަތުން އިސްތިއުނާފު ނުކުރާތީ ހައްދު ޖެހުމަކީ ވެސް މިހާރު ރާއްޖޭގައި ކުރާ ކަމެއް ނޫނެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

ފިރިމީހާގެ ރުހުން ހޯދުމުގައި ކާމިޔާބުވެގަތުމަށް ބޭނުންވާ ނުކުތާތައް

ސުވާދީބު

މަލާއިކަތުންނަށް އިހްތިރާމް ކުޑަކޮށް ޓްވީޓްކުރީމަ ލިބުނީ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކަމުގެ މަގާމު ސާބަހޭ ރައީސް ސޯލިހު

ސުވާދީބު

“ފިއްކަނޑައިގެން ދަނީ” ހަމައެކަނި ވަކި ވައްތަރެއްގެ ހަރުކަށި ފިކުރުން ހެއްޔެވެ؟

ސުވާދީބު
Share